Asılı Erişim Donanımı

ASILI ERİŞİM DONANIMI PERİYODİK KONTROLÜ

ASILI ERİŞİM DONANIMI PERİYODİK KONTROLÜ NELERDİR

ASILI ERİŞİM DONANIMI PERİYODİK KONTROLÜ NELERDİR ve YÖNTEMLER HAKKINDA

İSG Kapsamında çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan Asılı Erişim Donanım Ekipmanlarına ait gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Kadimsoy, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve ayeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan tüm kaldırma ve iletme ekipmanları yıllık periyodik kontrollerini TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kontroller ve raporlama işlemleri, kaldırma ve/veya iletme makinaları kapsamında; TS EN 1808+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Asılı Erişim Donanım Ekipmanları Muayenesi

Asılı Erişim Donanım Ekipmanları Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

”Kadimsoy”, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Asılı erişim donanım muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Asılı Erişim Donanım Ekipmanları standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”

  • TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Güvenlik Kuralları – Tasarım Hesapları – Denet Yöntemleri
  • TS EN 60204-32  Makinalarda güvenlik – Makinalardaki elektriksel cihazlar – Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
  • TS ISO 12480-1 Vinçler – Emniyetli kullanım – Bölüm 1: Genel
  • TS EN 13000:2010+A1 Vinçler – Mobil vinçler
  • TS EN 1495/A2 Kaldırma platformları – Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar – Bölüm 2: Palet taşıyıcılar (transpaletler)

Asılı Erişim Donanım Ekipmanları Periyodik Kontrol ve Muayene Süreleri Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Asılı Erişim Donanım Ekipmanları kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Asılı Erişim Donanım Ekipmanları Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?
“Asılı erişim donanım ekipmanları periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Asılı erişim donanımları de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Asılı Erişim Donanım Ekipmanları ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

MEVZUAT

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği EK-4 B Bölüm-II

Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler:

37– İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir.

38– İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.

39– İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır.

40– İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma iskelelerde merdiven kullanılmaz.

41– İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur. İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.

43– İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının üst uçları uygun bir yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir.

44– Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır.

45– İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli tedbirler alınır.

46– İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır.

 

Enter your keyword