Emniyet Ventili

EMNİYET VENTİL PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

EMNİYET VENTİLi PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi NEDİR

Eemniyet Ventili Nedir

Emniyet Ventili, farklı akışkanlara ve belli bir basınca göre dizayn edilmiş olan sistemlerin tüm olumsuzluklara karşı korumaya alınması için, dizayn basıncı belli bir değer üzerine çıktığında akışkanın (buhar, sıvı, gaz) kontrollü olarak tahliye edilmesini sağlayan vanalara denir. Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken emniyet kuralları içerisinde, basınçlı kap genellikle 2 adet emniyet ventili ile techiz edilmektedir.

Emniyet Ventili Görevi

Sistem basıncının, ventilin ayar edildiği basınç değerinin üzerine çıkması halinde belirli miktarda buhar, gaz veya sıvıyı tahliye eder. Böylelikle emniyet altında tutulması istenen basınç sistemini müsaade edilmeyen basınç yükselmelerine karşı korur. Emniyet ventilini mümkün olan en az basınç düşümü ile tekrar kapamalı ve ventil sonraki açmaya kadar sızdırmaz olarak kalmalıdır. Emniyet ventili; tam tahliye kapasitesine, ayarlanan basıncın maksimum %10 basınç artmasıyla ulaşır. Emniyet ventilinin kapama basıncı: Sıkıştırılabilen maddelerde ilk açma basıncının (ayar basıncının) maksimum %10, sıkıştırılamayan maddelerde ise maksimum %20 altındadır.

Tesisatta yükselen aşırı basıncın diğer tesisattaki cihazlara zarar vermesini engelleyen emniyet ventillerinin mutlaka bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yüksek basınç ile çalışan bu mekanizmanın belirli periyotlarda kontrollerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. Zira bu tip mekanizmalara periyodik kontrol yapılması can ve mal kaybının önüne geçer. Ayrıca bakım ve kontroller yasal bir zorunluluktur.
Emniyet ventili 6331 sayılı kanun gereğince “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve bu yönetmelikte belirtilen basınçlı kap ve tesisat maddelerine tabiidir. Basınçla çalışan tesisatlar da emniyet görevi gören emniyet ventil mekanizması mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılmalı ve uygunluk raporu hazırlanmalıdır.
Kadimsoy, uzman ekip ve teknik ekipmanları ile gerçekleştirdiği basınçlı kap ve tesisatlardaki emniyet ventili kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gereklilikleri için sizlere yardımcı olur.
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

  • 2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar
  • 2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
  • 2.1.2.Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.
  • 2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Isıtma Tesisatında Emniyet Ventili Kapasitesi

Isıtma tesisatında kapalı genleşme tankı ile birlikte sistemde kullanılması gereken diyaframlı ve yaylı emniyet ventillerinin boyutları  Çizelge 1 ve 2 de verilmiştir.

Emniyet Ventili Çapı Isıtma gücü kW Kcal/h
DN15(R ½”) 50 (45000)
DN20(R¾”) 100 (90000)
DN25(R1”) 200 (175000)
DN32(R1¼”) 350 (300000)
DN40(R1½”) 600 (ca.500000)
DN50(R2”) 900 (ca.750000)

Çizelge 1 Diyaframlı Emniyet Ventili Seçimi (3 barlık işletme basıncına kadar kullanılır)

Efektif Basınç (bar) 3/4″ 20 1” 25 1 ¼” 32 1 ½” 40 2” 50 2 ½” 65 3″ 80 4” 100 Emniyet Ventili çapı
1.0 119 186 310 477 746 1261 1910 2984 Sistem Isı Gücü (kW)
1.5 157 245 406 626 978 1653 2504 3912
2.0 173 270 448 691 1080 1825 2765 4320
3.0 234 366 608 936 1463 2472 3745 5852
3.5 264 412 685 1055 1648 2786 4220 6593
4.0 292 456 758 1168 1824 3083 4670 7297
4.5 318 497 826 1273 1989 3361 5092 7957
5.0 344 538 894 1378 2154 3640 5514 8615
5.5 370 578 960 1480 2313 3908 5920 9251

Çizelge 2 Yaylı Emniyet Ventili Seçimi ( Sistem ısı gücüne göre)

Enter your keyword