Buhar Kazanı

BUHAR KAZANI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi

BUHAR KAZANLARI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESi NEDİR

BUHAR KAZANLARI İÇİN TEST VE KONTROL METOTLARI

 • TS 2025
 • TS EN 13445-5
 • TS EN 60079

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü Madde : 223, 240, 244…

Buhar kazanlarının kontrolleri ne zaman yapılır;

 • imalinin bitiminde
 • Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra
 • yılda bir periyodik olarak
 • en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Buhar kazanları buhar elde etmek için kullanılan kazanlar dır. Kömür, doğal gaz ve motorin gibi yakıtlar yakılarak kazan içerisinde su ısıtılır ve buhar elde edilir. Endüstriyel alanlarda sıkça kullanılan buhar kazanlarının içerisinde bulunan su yüksek ısıda buhar olan su kazan içerisinde su’dan daha fazla yer kaplar ve yüksek basınç oluşur.

Buhar kazanlarında oluşan yüksek basınç kazandaki ekipmanlar ile kontrol altına alınır. Buhar kazanları devamlı olarak çalıştıkları için mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Zira zaman içsinde buhar kazanlarında basınçtan ve yüksek ısıdan dolayı olası kazalar ortaya çıkmaktadır. Can ve mal güvenliğini artırmak için mutlaka buhar kazanlarınızı onaylanmış kuruluşlarca periyodik kontrolünüzü yaptırınız. Basınçlı kap ve tesisatlarınızı periyodik kontrol yaptırmanız yasal bir zorunluluktur ve yükümlülükler firmalara aittir.

Buhar kazanları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen Buhar kazanları (basınçlı kaplar) ile ilgili maddelere ve standartlara göre periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar bu yönetmeliğe göre muayenelerini gerçekleştirmektedir.

Kadimsoy,uzman ekip ve teknik ekipmanları ile gerçekleştirdiği buhar kazanları kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Süresi

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılan buhar kazanları kontrolleri bu standartta belirtilen kontrol süresi 1 yıl dır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

 • 2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol rapor bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
 • 2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.
 • 2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalürji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

Buhar Kazanları Periyodik Kontrol, İçinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen aygıtlara buhar kazanı denir; bu tanım daha çok, sudan buhar elde etmeye yarayan aygıtlar için kullanılır.

Yakıt Türleri

 • GAZ
 • SIVI
 • KATI

Enter your keyword